Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2020

Τό προσταχθέν μυστικῶς λαβών ἐν γνώσει...

Το αρχικό «προοίμιο» του Ακαθίστου Ύμνου είναι «το προσταχθέν μυστικώς λαβών εν γνώσει» και εξυμνεί τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. 
Αντικαταστάθηκε από το 626μ.Χ. από το « Τη Υπερμάχω Στρατηγώ...» σαν ευχαριστία για τη σωτηρία της Κωνσταντινουπόλεως από την πολιορκία των Αβάρων.
Τὸ προσταχθὲν μυστικῶς λαβὼν ἐν γνώσει, 
ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ Ἰωσὴφ σπουδῇ ἐπέστη, 
ὁ ἀσώματος λέγων τῇ Ἀπειρογάμω· 
ὁ κλίνας ἐν καταβάσει τοὺς οὐρανούς, 
χωρεῑται ἀναλλοιώτως ὅλος ἐν σοι· 
Ὃν καὶ βλέπων ἐν μήτρᾳ σου, 
λαβόντα δούλου μορφήν, 
ἐξίσταμαι κραυγάζων σοι· 
Χαῖρε Νύμφη ἀνύμφευτε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου