Κυριακή, 20 Μαΐου 2018

Τῶν ἁγίων Πατέρων ὁ χορός...
«τῆς μυστικῆς Σιὼν οἱ ἀκαθαίρετοι πύργοι,
τὰ μυρίπνοα ἄνθη τοῦ Παραδείσου»

Τῶν ἁγίων Πατέρων ὁ χορός, 
ἐκ τῶν τῆς οἰκουμένης περάτων συνδραμών, 
Πατρός, καὶ Υἱοῦ, καὶ Πνεύματος ἁγίου, 
μίαν οὐσίαν ἐδογμάτισε καὶ φύσιν, 
καὶ τὸ μυστήριον τῆς θεολογίας, 
τρανῶς παρέδωκε τῇ Ἐκκλησίᾳ· 
οὓς εὐφημοῦντες ἐν πίστει, μακαρίσωμεν λέγοντες· 
Ὦ θεία παρεμβολή, θεηγόροι ὁπλῖται, 
παρατάξεως Κυρίου, ἀστέρες πολύφωτοι, 
τοῦ νοητοῦ στερεώματος, 
τῆς μυστικῆς Σιὼν οἱ ἀκαθαίρετοι πύργοι, 
τὰ μυρίπνοα ἄνθη τοῦ Παραδείσου, 
τὰ πάγχρυσα στόματα τοῦ Λόγου, 
Νικαίας τὸ καύχημα, οἰκουμένης ἀγλάϊσμα, 
ἐκτενῶς πρεσβεύσατε, ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.
Οι 318 θεοφόροι Πατέρες, οι οποίοι συνεκρότησαν την Α΄ Οικουμενική Σύνοδο στη Νίκαια της Βιθυνίας το 325 μ.Χ. και ομολόγησαν την πίστη των Προφητών και Αποστόλων.
......
περισσότερα 
εδώ και εδώ